Οι παγίδες της νέας ρύθμισης χρεών στην εφορία

Feb 13th 2020 11:12pm

Με καθυστέρηση τουλάχιστον δύο μηνών, η οποία φούσκωσε ακόμη περισσότερο τα χρέη των οφειλετών, ανοίγει –εκτός απροόπτου– στις 26 Φεβρουαρίου η πολυαναμενόμενη πλατφόρμα για την ένταξη στη νέα πάγια ρύθμιση με έως 24 ή 48 δόσεις. Η απροθυμία της κυβέρνησης να ξεκαθαρίσει έγκαιρα εάν όσοι έχουν ενταχθεί ή ήθελαν να ενταχθούν στην παλιά πάγια ρύθμιση θα μπορούν να μεταφέρουν την οφειλή τους στη νέα ρύθμιση πάγωσε την αγορά, καθώς οι φορολογούμενοι ούτε ρύθμισαν τις οφειλές τους ούτε πλήρωσαν τα καινούργια χρέη τους.

Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης είναι ξεκάθαρο ότι δεν ισχύει η αρχική δέσμευση ορισμένων κυβερνητικών στελεχών ότι στη νέα ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν και όσοι είχαν ενταχθεί σε ρύθμιση πριν από τον περασμένο Νοέμβριο. Η απόφαση συμβαδίζει με τις διατάξεις όπως προβλέφθηκαν στον νόμο και δίνει «δεύτερη ευκαιρία» μόνο σε όσους έχουν υπαχθεί στην παλαιά πάγια ρύθμιση των 12-24 δόσεων από την 1η Νοεμβρίου 2019 και μετά.

Για να ενταχθεί ο οφειλέτης στη νέα πάγια ρύθμιση χρειάζεται καλή μελέτη των όρων και των προϋποθέσεων προκειμένου να μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση και να μην κινδυνεύσει να τη χάσει στο μέλλον. Γι’ αυτό τον λόγο απαντάμε στα 15 βασικότερα ερωτήματα προκειμένου να αποφευχθούν τα λάθη και οι παγίδες της νέας πάγιας ρύθμισης.

1) Ποιες οφειλές εντάσσονται στη ρύθμιση;
Η απόφαση ορίζει ότι μπορούν να ενταχθούν οι βεβαιωμένες οφειλές σε εφορίες, ελεγκτικά κέντρα και τελωνεία, υπό την προϋπόθεση ότι έως την 1η Νοεμβρίου 2019 δεν έχουν υπαχθεί σε παλαιότερη ρύθμιση. Αρα όσοι εντάχθηκαν στην πάγια ρύθμιση των 12-24 δόσεων μετά την 1η Νοεμβρίου 2019 μπορούν να μεταφέρουν την οφειλή τους στη νέα ρύθμιση και να αποπληρώσουν τα χρέη τους σε περισσότερες δόσεις.

2) Ποιοι οφειλέτες δεν μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση;
Στη νέα πάγια ρύθμιση δεν μπορούν να μεταφέρουν τα χρέη τους όσοι ρύθμισαν τις οφειλές τους έως και τον περασμένο Οκτώβριο με την παλιά πάγια ρύθμιση των 12-24 δόσεων. Η κυβέρνηση με δεδομένο ότι έως τότε έτρεχε η ρύθμιση των 120 δόσεων εκτιμά ότι οι οφειλέτες θα μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτήν και ως εκ τούτου αφήνει εκτός τα χρέη που είχαν ρυθμιστεί έως και τον περασμένο Οκτώβριο.

3) Πώς ορίζεται ο τελικός αριθμός των δόσεων;
Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να ρυθμίσουν έως και σε 24 δόσεις τους τακτικούς φόρους (ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος κ.λπ.) και έως και σε 48 δόσεις τους έκτακτους φόρους όπως οι φόροι κληρονομιάς ή τα πρόστιμα και οι φόροι που βεβαιώνονται έπειτα από έλεγχο.

4) Πότε μπορώ να υποβάλω αίτηση;
Από τις 26 Φεβρουαρίου που ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις 24-48 δόσεις.

5) Πότε θεωρείται ότι έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση και ξεκινά η αποπληρωμή των δόσεών μου;
Για την ενεργοποίηση της ρύθμισης πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση τα ποσά που αναλογούν στον οφειλέτη από συμψηφισμούς, παρακρατήσεις και μέτρα αναγκαστικής είσπραξης θα μπορούν να καλύπτουν την πρώτη δόση, εφόσον εισπράττονται εντός της προθεσμίας και δεν πιστώνονται διαφορετικά όπως ορίζει ο νόμος.

6) Η εφορία θα ελέγξει εάν μπορώ να πληρώσω τις οφειλές μου;
Για την υπαγωγή στη ρύθμιση των οφειλών που ρυθμίζονται σε έως 24 δόσεις θα πρέπει να αποδεικνύεται η βιωσιμότητα του διακανονισμού. Για τον σκοπό αυτό ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης ο οφειλέτης πρέπει με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 να δηλώνει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του (κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής), απαιτήσεις από τρίτους καθώς και οφειλές του σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, το τρέχον και το αναμενόμενο εισόδημά του.

7) Ο αριθμός των δόσεων υπολογίζεται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων;
Προκειμένου να προκύψει ο τελικός αριθμός των δόσεων και το ποσό που θα καταβάλει ο οφειλέτης συνυπολογίζονται τα δηλωθέντα ποσά που έχουν επιβαρυνθεί με φόρο εισοδήματος ή έχουν απαλλαγεί από τον φόρο εισοδήματος ή έχουν φορολογηθεί με ειδικό τρόπο ή αυτοτελώς, ακόμη και τα εισοδήματα που απαλλάχθηκαν ή εξαιρέθηκαν από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Αρα το τελικό εισόδημα είναι υψηλότερο από το φορολογητέο, με αποτέλεσμα αρκετοί φορολογούμενοι να ρυθμίσουν με λιγότερες δόσεις.

8) Ποια είναι η κλίμακα με βάση την οποία ορίζεται ο αριθμός των δόσεων;
Ανάλογα εάν πρόκειται για οφειλές τακτικές όπως ο φόρος εισοδήματος ή έκτακτες όπως ο φόρος κληρονομιάς: α) Οι τακτικές οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 24 δόσεις χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. β) Οι έκτακτες οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 48 δόσεις ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος.

Συγκεκριμένα, θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του συνολικού εισοδήματος (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) κατά τα τελευταία τρία φορολογικά έτη πριν από την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση ή το συνολικό εισόδημα (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση εφόσον είναι μεγαλύτερο.

Το συνολικό εισόδημα πολλαπλασιάζεται τμηματικά με προοδευτικά κλιμακωτό συντελεστή ως εξής.

Για εισόδημα:

• από 0,01 έως 15.000 ευρώ με συντελεστή 4%

• από 15.000,01 έως 20.000 ευρώ με συντελεστή 6%

• από 20.000,01 έως 25.000 ευρώ με συντελεστή 8%

• από 25.000,01 έως 30.000 ευρώ με συντελεστή 10%

• από 30.000,01 έως 50.000 ευρώ με συντελεστή 12%

• από 50.000,01 έως 75.000 ευρώ με συντελεστή 15%

• από 75.000,01 έως 100.000 ευρώ με συντελεστή 20%

• πάνω από 100.000 με συντελεστή 25%.

Ανοίγει στις 26 Φεβρουαρίου η πλατφόρμα. Εκτός μένουν οι οφειλέτες που είχαν κάνει ρύθμιση πριν από τον Νοέμβριο

9) Σε τι ποσό ανέρχεται η ελάχιστη δόση;
Η ελάχιστη μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ, ανεξάρτητα από τη συνολική οφειλή.

10) Υπάρχει επιτόκιο το οποίο επιβαρύνει τη δόση με τη νέα ρύθμιση;
Το επιτόκιο θα φτάνει το 4,95% εάν οι δόσεις δεν ξεπερνούν τις 12, ενώ αγγίζει το 6% (5,95%) εάν οι δόσεις ξεπεράσουν τις 12. Αυτό σημαίνει ότι η ρύθμιση θα κοστίζει πολύ ακριβότερα για όσους αποφασίσουν να τακτοποιήσουν τις τακτικές οφειλές τους με το ανώτατο όριο των δόσεων που θα προβλέπει η ρύθμιση.

11) Υπάρχει μπόνους για τους συνεπείς οφειλέτες;
Σε οφειλέτες που είναι συνεπείς επιστρέφεται ποσό που ισούται με το 25% των τόκων μετά την καταβολή της τελευταίας δόσης. Το προς επιστροφή ποσό δεν παρακρατείται, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με άλλες υποχρεώσεις του οφειλέτη προς το δημόσιο ή τρίτους.

12) Στην περίπτωση που δεν μπορώ να πληρώσω τις δόσεις μπορώ αργότερα να επανενταχθώ;
Ναι. Στην περίπτωση που κάποιος οφειλέτης του δημοσίου σταματήσει να πληρώνει τις δόσεις (τακτικής ή έκτακτης οφειλής) μπορεί να επανενταχθεί στη ρύθμιση. Προϋπόθεση είναι ο αριθμός των δόσεων να μην υπερβαίνει τον αριθμό των δόσεων που υπολείπονταν κατά τον χρόνο απώλειας της ρύθμισης. Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια μπορεί να επανενταχθεί, πληρώνοντας όμως διπλή προκαταβολή και επιτόκιο προσαυξημένο κατά 1,5 μονάδα.

13) Μπορώ να ρυθμίσω τμήμα του χρέους που έχω στην εφορία;
Οχι. Οι φορολογούμενοι δεν μπορούν να επιλέξουν να ρυθμίσουν μέρος της συνολικής οφειλής τους. Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, στα ελεγκτικά κέντρα και τα τελωνεία, ενώ μπορούν να υπαχθούν έπειτα από επιλογή του οφειλέτη και βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή.

14) Με την ένταξή μου στη ρύθμιση θα αποδεσμευτεί και ο τραπεζικός λογαριασμός μου;
Η ένταξη στην πάγια ρύθμιση δεν ξεπαγώνει τις διαδικασίες δέσμευσης ή κατάσχεσης που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί. Αυτό σημαίνει ότι μετά την ένταξη στη νέα πάγια ρύθμιση δεν θα ανασταλούν οι διαδικασίες σε βάρος του οφειλέτη. Ωστόσο, εφόσον γίνει κατάσχεση ποσού θα μειώνεται αυτόματα το συνολικό ύψος της οφειλής, άρα και το συνολικό ποσό του χρέους που έχει ρυθμιστεί με την πάγια ρύθμιση.

15) Εφόσον ενταχθώ στη ρύθμιση μπορώ να πάρω φορολογική ενημερότητα;
Η υπαγωγή στη νέα πάγια ρύθμιση δεν σημαίνει ότι ο οφειλέτης θα μπορεί να λάβει άμεσα αποδεικτικό ενημερότητας για τη μεταβίβαση ακινήτου. Η εφορία ακόμη και μετά τη ρύθμιση του συνόλου της οφειλής θα διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον φορολογούμενο προτού προχωρήσει στη μεταβίβαση του ακινήτου ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος να εξασφαλίσει ότι το δημόσιο θα εισπράξει την οφειλή που έχει δημιουργήσει. Αυτό σημαίνει ότι ο οφειλέτης θα πρέπει να βάλει εκ νέου υποθήκη κάποιο ακίνητο.

Αντίστοιχα, ακόμη και μετά την υπαγωγή της συνολικής οφειλής στη νέα πάγια ρύθμιση η εφορία θα διατηρεί το δικαίωμα να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του ιδίου, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον ο οφειλέτης δεν έχει «ασφαλίσει» το σύνολο της οφειλής του.

 

espa